Terms

1. General provisions

These terms and conditions govern the rights and obligations of the parties under the purchase contract concluded between the buyer and seller. The contract of sale is the purchase and sale of goods on e-commerce websites:

www.bfamclothing.com
www.bfam.sk

Seller:

BFAM Clothing s.r.o.

Potočná 1519/3
Piešťany 921 01

ID: 50 046 667
VAT: SK2120156489

Bank: Tatra Banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava,

Account No.: 2940039334/1100

IBAN: SK18 1100 0000 0029 4003 9334
SWIFT: TATRSKBX

The seller is registered under file Sro, Insert No. 110631/B in the Commercial Register of the District Court Bratislava I.

2. Order of goods and purchase contract

The condition of the electronic order is to fill all the prescribed information and particulars required when completing your order. Order is a draft purchase agreement. The purchase contract is not required to formally confirm the order seller, there is a contract binding confirmation of the order, which is consistent with the Act. 108/2000 Z.z. as amended, and the regulations seen as concluding a contract at a distance. The performance of the actual delivery of goods to the delivery address.

 

3. The price for the Goods

Prices for goods listed in the online store selling are current and valid at the time of ordering. The buyer receives the goods at the price valid at the time of ordering.

Seller reserves the right to change prices without prior notice. When changing the consumer price sellers contact the customers. The consumer has the right at those adjusted prices order stornovať.Všetky prices include VAT. Seller reserves the right misprints. The purchase price shall be deemed paid after the payment of the full purchase price of the goods on the current account of the seller. The entire purchase price is the sum of prices for goods and freight rates. Payment can be realized through cash on delivery, payment gateway 24-pay, or through PayPal. If payment through payment gateway PayPal 24pay or not implemented, automatically we send the goods on delivery (only for SR). Seller reserves title to the goods until full payment of the purchase price. Invoice issued under the purchase agreement between the seller and the buyer is a tax document simultaneously and is sent electronically to the buyer. Upon request, the buyer can send the invoice by post. Downloading the buyer is only possible after full payment, unless otherwise agreed.

 

4. Delivery time & delivery conditions

Delivery time the goods by the payment via the gateway 24-pay and PayPal begins immediately after receipt of payment to the seller’s account. In the case of cash payment the period runs after sending the email of order confirmation. In the event that the goods are in stock, the seller undertakes to deliver the goods to the buyer at the latest within 1-14 working days, depending on the delivery address of the customer. If the desired goods are not in stock, the seller reserved the right to extend the delivery time to a maximum of 30 working days. Delivery time may be extended as appropriate to the circumstances, if the delay is caused by circumstances not caused by the seller. The seller shall notify the purchaser of the expected delivery date of the order or offer another comparable goods at a reasonable cost. In this case, however, require approval of the buyer.

 

5. Shipping & handling

Shipping and handling fees is shown for each order separately. When ordering goods for an amount higher than 80Eur bear the cost of shipping the seller.

Product is delivered to the buyer courier company.

 

6. Acceptance of Goods

The consumer agrees to accept the goods upon receipt of the courier company or post in the country at the agreed time at the address specified in the order.

 

When receiving the goods the consumer is obliged to check the physical integrity and completeness of the consignment. If the shipment is visibly damaged and destroyed, the consumer can not receipt package without contacting the seller and have to draw up together with the shipping companies a “record of damage to the consignment.” Any subsequent complaints to the amount of a physical breach of the goods will not be accepted.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až pripísaním plnej kupnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má tovar v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň objednania objednávky u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania môže predávajúci oznámiť aj telefonicky. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale, ktorý je súčasťou tovaru a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, štítky, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť kupujúcemu.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy nahradí tovar iným tovarom v približnej hodnote zaplatenej spotrebiteľom, prípadne vystaví zľavový kupón pre spotrebiteľa v sume tovaru, ktorý spotrebiteľ vrátiľ. Cenu zaplatenú za tovar predávajúci vracia výnimočne a po dohode so spotrebiteľom vopred dohodnutým spôsobom späť.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

– tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
– zmenila sa cena dodávateľa tovaru
– vystavená cena tovaru bola chybná

 

7. Záručné podmienky a reklamácie

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.bfam.sk, www.bfamclothing.com,www.bfam.sk, platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a následne prevezme od predávajúceho.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, nesprávnym zaobchádzaním, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo tretej osoby, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

 

9. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Kupujúci dáva uzatvorením kúpnej zmluvy predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre plnenie predmetu kúpnej zmluvy.

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania záväznej elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku kupnej ceny objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Taktiež spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajúelektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete a v obmedzených situáciach aj komunikáciu na diaľku – telefonickú, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 05.05.2015.